MostBet Polityka Prywatności

Niniejszy dokument zwany Polityką Prywatności opisuje jak platforma MostBet (dalej: „my”) korzysta z informacji i danych przekazywanych przez użytkownika, w celu poprawnego zarządzania na linii klient-my.

Dane osobowe podlegają przetwarzaniu przez platformę MostBet lub zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Przesyłając informacje za pośrednictwem tej platformy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisanymi w niniejszym dokumencie zasadami. Jeśli nie akceptujesz warunków naszej Polityki Prywatności, prosimy o powstrzymanie się od korzystania z platformy lub udostępniania nam swoich danych osobowych w inny sposób.

Niniejszy dokument opisuje następujące zasady:

 • Zakres danych gromadzonych przez platformę
 • Sposób przetwarzania tych danych
 • Kto może mieć wgląd do informacji
 • W jaki sposób MostBet gwarantuje bezpieczeństwo danych
 • Jakie działania prania pieniędzy są zakazane

Gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych

Nasz serwis może zbierać wybrane dane na Twój temat, do których należą:

 • Dane, które dostarczasz poprzez uzupełnianie formularzy lub inne informacje udzielane w ramach korzystania z danego portalu internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Wymiana korespondencji przy użyciu portalu internetowego, poczty elektronicznej, telefonu lub innych środków komunikacji.
 • Informacje dotyczące dokładności płatności, takie jak identyfikator transakcji, daty, wartości kwotowe oraz używane metody płatności. Ważne: Nie zapisujemy danych kart kredytowych!
 • Szczegółowe informacje dotyczące Twojej aktywności na portalu internetowym, obejmujące dane o lokalizacji, nazwie użytkownika i inne informacje.

Danych osobowych możemy używać wraz z innymi informacjami, aby:

 • Przetwarzać zakłady oraz wpłaty i wypłaty za pośrednictwem płatności elektronicznych lub kart płatniczych.
 • Tworzyć i zarządzać Twoim profilem gracza.
 • Prowadzić działalność zgodną z postanowieniami prawa.
 • Przeprowadzać bieżące analizy.
 • Przekazywać Ci szczegóły ofert handlowych, produktów i usług firmowych, o ile wyrażasz na to zgodę.
 • Monitorować transakcje w celu zwalczania oszustw, nielegalnych działalności oraz prania brudnych pieniędzy.

W dowolnym momencie masz prawo odstąpić od otrzymywania konkretnych ofert handlowych.

Ujawnienie danych osobowych

Przysługuje nam prawo do udostępnienia Twoich informacji (również danych osobowych oraz historii transakcji) odpowiednim organom, w tym też policji, jeśli pojawia się konieczność śledztwa na temat potencjalnych oszustw lub prania pieniędzy.

Bezpieczeństwo gracza

Podjęliśmy wszelkie możliwe kroki, zgodne z obowiązującym prawem, aby zapewnić bezpieczną rejestrację i wymianę informacji. Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte, gdy firma przestanie ich potrzebować lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niestety, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa przesyłanych informacji przez Internet. Każda transmisja danych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Niemniej jednak, po otrzymaniu informacji, podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby skrupulatnie chronić Twoje dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem.

Zmiany w postanowieniach Polityki Prywatności

Jakiekolwiek późniejsze modyfikacje niniejszej Polityki Prywatności zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej i zaczną obowiązywać od momentu udostępnienia zmienionej Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności a zwalczanie międzynarodowego terroryzmu i prania pieniędzy

Podejmujemy wszelkie możliwe działania w celu zwalczania prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz terroryzmu o zasięgu międzynarodowym (Polityka AML). Nasza firma konsekwentnie stoi na straży przeciwdziałania wszelkim formom nielegalnej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Jeśli istnieją uzasadnione powody do podejrzenia, że środki znajdujące się na koncie użytkownika są powiązane z przestępczością lub zostały pozyskane w sposób nielegalny, firma będzie zobowiązana zablokować konto użytkownika, zamrozić środki oraz podjąć inne działania zgodnie z Polityką AML.

Pod pojęciem prania pieniędzy rozumie się:

 • Zatajenie lub ujawnianie informacji dotyczących prawdziwego pochodzenia, źródła, lokalizacji, metod zbycia, przemieszczania, praw majątkowych lub innych praw związanych z majątkiem nabytym w wyniku nielegalnej działalności (lub majątkiem uzyskanym w zamian za wcześniejszy majątek).
 • Przemianowywanie, przenoszenie, zdobywanie, posiadanie lub wykorzystywanie majątku uzyskanego w wyniku przestępczej działalności (lub majątku otrzymanego w zamian za ten majątek) w celu zamaskowania nielegalnego pochodzenia środków lub wspierania przestępczych działań w celu uniknięcia konsekwencji prawnych ich działań.
 • Okoliczności, w których majątek został nabyty poprzez działalność przestępczą na obszarze innego kraju.

Firma włącza się w nieustanną walkę w wielu krajach pod kątem powstrzymywania rozprzestrzeniania się przestępczości oraz zapobiegania przedostawaniu się kapitału pozyskanego w sposób nielegalny do gospodarki państwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się przestępczości.

Wprowadzamy wewnętrzne regulacje i specjalne programy działalności mające na celu wsparcie działań rządowych oraz organizacji międzynarodowych w globalnej walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Przy zakładaniu konta w firmie, zobowiązujesz się do przestrzegania poniższych zasad:

 1. Będziesz przestrzegał obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym zasad zawartych w Polityce AML.
 2. Nie posiadasz żadnych informacji ani podejrzeń co do tego, że środki używane do doładowania jego konta w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości pochodzą z nielegalnego źródła, lub mają związek z praniem pieniędzy, lub innymi działaniami nielegalnymi, zakazanymi przez obowiązujące prawo międzynarodowe.
 3. Zgadzasz się na natychmiastowe przekazanie nam wszelkich informacji, które uznajemy za konieczne, abyśmy mogli spełniać obowiązujące przepisy i regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Przechowujemy dokumenty potwierdzające tożsamość użytkownika oraz raporty dotyczące wszystkich transakcji dokonywanych na koncie. Śledzimy transakcje użytkownika, które wywołują podejrzenia, oraz transakcje dokonywane na specjalnych warunkach.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji operacji w dowolnym momencie i na dowolnym etapie, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do podejrzenia, że dana transakcja jest związana z praniem pieniędzy lub przestępczą działalnością. Zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego firma nie jest zobowiązana do informowania użytkownika o podejrzeniach dotyczących jego działalności ani o przekazaniu takich informacji odpowiednim organom państwowym.

Aktualizacja